دکتر خالقی مطلق درباره ضرورت تصحیح شاهنامه می‌گوید
آیا فردوسی راضی‌ست که دیگران بیتش را عوض کنند؟

آیا فردوسی راضی‌ست که دیگران بیتش را عوض کنند؟

اگر ابیاتی از شاهنامه مفهوم را می‌رساند و از نظر قوام شعری خوب است و در ذهن مردم رفته است، چه اصراری‌ست که تغییر پیدا کند؟

در پاسخ باید گفت آیا فردوسی راضی‌ست که دیگران بیتش را عوض کنند؟

پاسخ استاد دکتر جلال خالقی مطلق، پژوهشگر، مصحّح و شاهنامه‌شناس برجسته، به پرسش دربارهٔ اهمیت تصحیح شاهنامه و شناخت ابیات اصیل و حذف شماری ابیات الحاقی که متعلق به فردوسی نیست.