احزاب در قانون اساسی ترکیه

احزاب در قانون اساسی ترکیه

گرايش‌هاي ملي‌گرايانه دارد. حزب حركت ملي‌گرا (MHP) به رهبري دولت باغچه‌لي و با گرايش‌هاي ملي‌گرايي و لاييك بازيگر مهم سياسي ديگري در اين ميان است. در نهايت حزب صلح و دموكراسي (BDP) به رهبري صلاح‌الدين دمير تاش و با گرايشات ملي‌گراي كردي و طرفداري از پ‌ك‌ك از مهم‌ترين احزاب امروز…