در مجلس ما یک مسلمان هست، آن هم زرتشتی است

در مجلس ما یک مسلمان هست، آن هم زرتشتی است

سید حسن مدرس در یکی از نطق‌هایش در مجلس شورای ملّی  در شأن ارباب کیخسرو شاهرخ رجل ممتاز سیاسی و فرهنگی ایران معاصر گفته است: «در مجلس ما یک مسلمان هست، آن هم ارباب کیخسرو». کیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو که همیشه به آیین خویش عشق می ورزید، در…