نقدی بر گزارش روزنامه شرق در خصوص اقوام

نقدی بر گزارش روزنامه شرق در خصوص اقوام

صفحه‌ی یکِ روزنامه به گونه‌ای بود که گویا گزارش‌نویسِ گرامی آگاهی ندارد که در اصل پانزدهم قانون اساسی سخنی از آموزش زبان‌های قومی و محلی نرفته است. البته، خواننده پس از خواندن گزارش کامل این موضوع در صفحه‌ی شش متوجه می‌شد که متأسفانه این اشتباه ناشی از ناآگاهی سرپرست محترم…