سناریوهای پاتک روسی در اوکراین

سناریوهای پاتک روسی در اوکراین

 غرب گرا تضعیف و عملا سیاست از روندهای معمولی بیرون گشت. در این شرایط ویکتور یانوکویج، رئیس جمهور اوکراین پس از امضای قرارداد مصالحه با محتوای ‎ْ‎‎‏کاهش اختیارات رئیس جمهور، برگزاری انتخابات زود هنگام‏، تشکیل دولت وحدت ملی با فشار مخالفان و گروه های سیاسی و شبه نظامی پایتخت کشور…