شعر ایده آل ملی از استاد شهریار تبریزی

شعر ایده آل ملی از استاد شهریار تبریزی

در قعر هزار ساله ی غار قرون / از کشور یادهای یک قوم اصیل / کآنجا قُرق غرور قومیت اوستیک منظره ی شکوهمندی خفته است / یک دورنمای دلفروز تاریخایران قدیم !گسترده سواد ِسرزمینی به شکوه / با حلقه ی کوه های رویین پیکر / با کنگره ها که بر…