ریچارد فرای و روایت پیوستگی فرهنگ ایرانی

ریچارد فرای و روایت پیوستگی فرهنگ ایرانی

مقاله‌ای پژوهشی از حلیمه جعفرپور نصیرمحله و محسن معصومی سال ۲، شمارۀ ۱، بهار ۱۳۹۶  مقدمه مفهوم فرهنگ را به علت وسعت و گستردگی مفهومی‌اش نمی‌توان به آسانی تعریف کرد. به اعتقاد ادوارد برنت تایلور (Edward Burnett Tylor, 1832-1917)، مردم‌شناس انگلیسی،”فرهنگ مجموعۀ پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، اخلاقيات، حقوق، آداب و…

ایران ستیزیِ خزنده

ایران ستیزیِ خزنده

 تاریخ و فرهنگ این دوره می پردازد. در همین ارتباط، برخی از نویسندگان این نشریه که مدعی برخورداری مدرک باستانشناسی از دانشگاه های غربی می باشند، به جای اینکه با روش های علمی و آکادمیک به برسی تاریخ و فرنگ ایرانیان در دوره ی باستان بپردازند، از ترفندهای برخی از…