پژوهش های قاجارشناسی ایرج افشار

پژوهش های قاجارشناسی ایرج افشار

می آید و طبعاً شناخت دقیق آن برای شناسائی تاریخ معاصر و جامعة ایران امروز بسیار سودمند بلکه لازم است، همواره و از نخستین روزهای مقاله نویسی علاقه و توجّه افشار را جلب کرده است. نخستین کوششهای آن زنده یاد مربوط به شناسائی برخی رجال روشنفکر عصر مشروطه و ماقبل آن…

ایرج افشار و خدماتش به آذربایجان

ایرج افشار و خدماتش به آذربایجان

کتاب به مدیرمسئولی ایرج افشار و مسئول کتابخانه انجمن کتاب ایران بود. دفتر مجله راهنمای کتاب در همان انجمن کتاب ایران بود که به همت آقای دکتر احسان یارشاطر صاحب امتیاز مجله راهنمای کتاب تاسیس شده بود. بعدازظهر روزهای سه‌شنبه هر هفته نویسندگان مجله راهنمای کتاب آقایان دکتر باستانی پاریزی، دکتر…