زبان آذری بعد از اسلام

زبان آذری بعد از اسلام

بن البعيث» نام مي‌برد كه با متوكل عب‍ّاسي به جنگ پرداخته است؛ او مي‌نويسد:«حدث‍ّني انه انشدني بالمراغه جماعة من اشياخها اشعاراً لا بن البعيث بالفارسيه و تذكرون ادبه و شجاعه و له اخباراً و احاديث»(طبري،‌ 1363، ج 7: وقايع 235ه‍ـ).ترجمه: به من نقل كرد كه در مراغه گروهي از بزرگان…