ترکیه میان ملت ها و دولت ها

ترکیه میان ملت ها و دولت ها

گفت. تنها در یک دهه گذشته بود که ترکیه به مدد دموکراسی و مدرنیته ای که در حال تجربه آن بود توانست بر همسایگان خود در خاورمیانه و کشورهای آفریقای شمالی تاثیر بگذرد.  ترکیه در دهه نود نه از منظر سیاسی و نه اقتصادی الگویی برای هیچ کشوری نبود. روی کار…