نظری بر تاریخ‌نگاری کمبریج؛ دفتر اول جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج

نظری بر تاریخ‌نگاری کمبریج؛ دفتر اول جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج

که عمده حوادث و پیش‌آمدهای تاریخی در حوزه مهاجرت، اقوام، جنگ‌های سرنوشت‌ساز، روابط اقتصادی و شاه‌راه‌های تجاری، تبادلات فرهنگی و اجتماعی و.... به نوعی با این کشور مرتبط بوده است. همین اهمیت تاریخی باعث شده تا در عمده دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی دنیا بخشی در حوزه ایران‌شناسی (هم در حوزه…