آتاترک و ترک گرایی

آتاترک و ترک گرایی

حسن حضرتی:  دولت جدیدی که در سال 1923م. به عنوان ترکیه جدید در جغرافیای سیاسی جهان خود را معرفی کرد، حامل ایدئولوژی سیاسی نوی بود که نسبتی با ایدئولوژی سیاسی مسلط در دولت سلفش یعنی عثمانی نداشت: ترکیت. اندیشه ترک گرایی در میان اندیشه های موجود در سپهر سیاسی دولت…