رد پای جریان‌های مارکسیستی در دانشگاه صنعتی ارومیه؛هم افزایی با اپوزیسیون تجزیه طلب، به بهانه زبان آموزی!؟

رد پای جریان‌های مارکسیستی در دانشگاه صنعتی ارومیه؛هم افزایی  با             اپوزیسیون تجزیه طلب، به بهانه زبان آموزی!؟

دانشگاه از دیرباز جایگاهی کلیدی و سرنوشت‌ساز در رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته ‌است. به گفته شهید بهشتی دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا می‌شود. وظیفه اصلی دانشگاه پرورش نخبگانی است که مصالح و منافع ملی را به هنگام تشخیص داده و جامعه را برای…