پان‌تورانیسم در جنگ دوم جهانی؛ مروری بر چند سند و گزارش/کاوه بیات

پان‌تورانیسم در جنگ دوم جهانی؛ مروری بر چند سند و گزارش/کاوه بیات

در مراحل نخست جنگ دوم جهانی، در حالی که درگیری های نظامی به نحوی کم و بیش روشن بین طرفین اصلی جنگ - قوای محور و متفقین - جریان داشت با حملۀ غیرمترقبۀ آلمان به اتحاد شوروی در 23 ژوئن 1941/ اول تیر 1320، این رویارویی صورتی پیچیده به خود…