گزارشی از نقض حقوق تالش ها در جمهوری آذربایجان/راحیم شالی اف

گزارشی از نقض حقوق تالش ها در جمهوری آذربایجان/راحیم شالی اف

  اساسا وقتی درباره مسایل تالش ها صحبت شود، ادعا  خواهد شد که حقوق خلق های بومی و اقلیت های قومی بطور خاص در جمهوری آذربایجان نقض نمی شود. اگر در این کشور حقوق نقض می شود، حقوق همگان نقض می شود و نمی توان در این زمینه تالش ها…