چرا فریدون ضحاک را نکشت؟ / ابوالفضل خطیبی

چرا فریدون ضحاک را نکشت؟ / ابوالفضل خطیبی

بهره از شاهنامه، با دو بخش روبه‌رو هستيم: يكي سركشي و شورش كاوه است و ديگري يورش فريدون به كاخ ضحاك. اين دو بخش با آن‌كه جدا از هم هستند، پيوند داستاني و ساختاري دارند. اين را هم بايد يادآور شد كه نبرد كاوه و دادخواهي او، در دوران جديدتري…