ناسیونالیسم در ایران قرن بیستم

ناسیونالیسم در ایران قرن بیستم

ریچارد کاتم انتخاب محمد مصدق از طرف مجلة تايم به عنوان مرد سال 1951 و مقاله اي كه در توصيف پديدة مصدق منتشر ساخت، اكنون با گذشت زمان ارزش نمادين دارد.[1] مصدق به نشر ارزش هاي روشنگري همت گماشته و خواستار اعادة استقلال واقعي عزّت ملي كشورش بود. نظام حكومتي…