کشف شهر ۳۴۰۰ ساله به دنبال کاهش سطح آب دجله

کشف شهر ۳۴۰۰ ساله به دنبال کاهش سطح آب دجله

ایرنا: شرّی که ترکیه با سد کردن حدود ۹۳ درصد آب های عراق برای این کشور به ارمغان آورده در کنار همه مصیبت های ناشی از آن شامل خشکسالی، کم رونقی کشت و زرع و توفان های غبار ناشی از خشک شدن هورها، خیری ناخواسته را هم در پی داشته…