ایران و منازعه قراباغ:صد سال سنت بیطرفی و ریش سفیدی

ایران و منازعه قراباغ:صد سال سنت بیطرفی و ریش سفیدی

روزنامه بهار| خبر برگزاری همایش بین المللی قراباغ در تبریز،با توجه به محتوا و ویژگی هایی که برای آن اعلام شده است،خبر تعجب برانگیزی بود. شگفتی از این لحاظ که ظاهرا این همایش در نظر داد با توجه دوگانه اسلام-کفر یا مسلمان- مسیحی به استقبال این منازعه برود در حالی…