شاهنامه فردوسی و تبلیغات انگلیسی در جنگ جهانی دوم

شاهنامه فردوسی و تبلیغات انگلیسی در جنگ جهانی دوم

پیتر چلکوسکی بتازگی شاعر نوپرداز معروف ایرانی،احمد شاملو،جامعهء ایرانیان را در غربت با اظهارات خود تکان داده است،زیرا در سـخنرانی خـود،بزرگترین شـخصیت منفی شاهنامهء فردوسی یعنی ضحاک را به مقام یک شخصیت مثبت رسانیده است.البته در ادبیات ایران تازگی نـدارد که از یک شخصیت بد شخصیت‌ خوبی بسازند.بنابراین جای تعجب…