شاهنامه و هویت ملی

شاهنامه و هویت ملی

شور و شوق هویت ملی را در دل‌ها برمی‌انگیزد و همگان را ارشاد می‌بخشد.پروفسور فضل‌الله رضا (برادر عنایت الله رضا) در اثر حاضر به موضوع «شاهنامه و هویت ملی» پرداخته و آن را در پنج دفتر تدوین کرده است؛ دفتر نخست «ایران نو و فرهنگ کهن» نام دارد که در…

تقدیر از «نعمت یلدریم» ایران‌پژوهش دانشگاه ارزروم

تقدیر از «نعمت یلدریم» ایران‌پژوهش دانشگاه ارزروم

پروفسور «نعمت یلدریم» استاد کرسی زبان فارسی در دانشگاه آتاترک ارزروم مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش وب سایت خبری-تحلیلی آذریها، نعمت یلدریم از استادان برجسته زبان فارسی در ترکیه است که چندین اثر مهم از فارسی و پهلوی را به ترکی ترجمه کرده است.کتاب «افسانه شناسی ایران» تازه ترین…