درسهای تاریخی یک حماقت قومگرایانه در ستیز با نمادها

درسهای تاریخی یک حماقت قومگرایانه در ستیز با نمادها

نیما عظیمی:  از بی لیاقتی و کم شهامتی مسئولی که به چنین عمل مشمئزکننده ای تن داده و لگام خود را به دست چندتن قبیله گرا و چند رسانه ی زرد داده است، هرچه بگویم کم است! اما به میزانی بسیاربالاتر، باید از حماقت و بی سوادی و بی شعوری…