فارسی متعلق به همه ایرانیان است/ بار کج بدخواهان این مرزوبوم به منزل نمی‌رسد

فارسی متعلق به همه ایرانیان است/ بار کج بدخواهان این مرزوبوم به منزل نمی‌رسد

صادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در واکنش به هجمه اخیر ایران‌ستیزان به زبان فارسی و نهضت هشتگی تجزیه‌طلبان و قوم‌گرایان با هدایت و پوشش رسانه‌های ضدایرانی مانند BBC، تلویزیون اینترنشنال و العربیه علیه زبان و وحدت ملّی ایرانیان، این برنامه را بخشی از «پازل برنامه‌ریزی بلندمدت بدخواهان ایران…