پایانی بر داستان عدالت و توسعه

پایانی بر داستان عدالت و توسعه

حیات سیاسی‏اش قرار داده است. ترکیه در آستانه انتخابات شهرداری‌ها و ریاست‌ جمهوری است و موقعیت اردوغان به اتهام دست داشتن در بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ ترکیه به شدت تضعیف شده است. حاميان اردوغان از جمله شامل طیار، نماینده حزب عدالت و توسعه در مجلس، معتقدند كه مخالفان درصدد حذف اردوغان…