هرچه داریم از وجود ارجمند ایران است

هرچه داریم از وجود ارجمند ایران است

  تا به اینجا در ستایش عقل گفته‌ایم که سر نیک فرجامی است. عقل است که چراغ راه زندگی است و سرپیچی از آن آینده را تیره و تار می‌کند، اما هر چه در ستایش عقل بگوییم باز می‌بینیم عرصه‌ای پهناور و پر راز ناگفته مانده و آن قلمرو دل…