ادبیات نفرت و بازتولید موج کینه و انتقام در جامعه/ علی اشرف نظری

ادبیات نفرت و بازتولید موج کینه و انتقام در جامعه/ علی اشرف نظری

یکی از مسائلی که در ماه های اخیر به دقت زیر نظر داشته ام، تحلیل روانشناختی- سیاسی مطالبی است که در کانال های مختلف تلگرامی –که هر چه ممنوع شود، مطلوب تر می گردد! - دست به دست می شود. مضمون محوری اغلب این پیام ها، بازتولید نوعی احساس سرخوردگی…