تأملی در فدرالیسم عراق؛ از آرمان تا واقعیت

تأملی در فدرالیسم عراق؛ از آرمان تا واقعیت

كه توسط اساتيد دانشگاه يا محافل علمي ارايه شده باشد بلكه به جرأت مي‌توان گفت كه سياستمداران، احزاب و گروه‌هاي سياسي، نامزدهاي انتخابات و گروه‌هاي منفعتی خاص بيشترين طرح‌ها را در باب نحوة مديريت سياسي ارايه كرده‌اند و تأمل در زواياي آشكار و پنهان اين برنامه‌ها نشان مي‌دهد كه منفعت…