فردوسی ماندن یعنی فارسی ماندن

فردوسی ماندن یعنی فارسی ماندن

كه فردوسي در آن شاهنامه را خلق كرد، عصري ديگر بود، اما مورخان دروغي آن را عصري فرخنده در تاريخ آورده‌اند در حالي كه فردوسي هيچ آرامشي در آن فضا نمي‌يافت. هرچند كه بسياري از اين دست بازتاب‌هاي ادبي به نژاد، آب و هوا و شرايط سياسي و اجتماعي آن…