دیدگاه بزرگان و صاحب نظران دربارهٔ شاهنامه و فردوسی

دیدگاه بزرگان و صاحب نظران دربارهٔ شاهنامه و فردوسی

چو این نامور نامه آمد به بُن ز من روی کشور شود پرسخُن از آن پس نمیرم که من زنده‌ام که تخم سخن من پراگنده‌ام هر آنکس که دارد هش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین   صاحب‌نظران و پژوهشگران دربارهٔ شاهنامه چه می‌گویند؟ در…

نگرانی محمدعلی فروغی از روحیهٔ برتری‌طلبی ترکیه

نگرانی محمدعلی فروغی از روحیهٔ برتری‌طلبی ترکیه

ذکاءالملک فروغی یکی از مهم‌ترین رجال سیاسی ایران که مردی دانشمند، ادیب و صاحب نظر بود، به واسطهٔ مأموریت دیپلماتیک خود در ترکیه به سال ۱۳۰۶ خورشیدی توانست دوستی نزدیکی با آتاتورک، رئیس جمهور ترکیه، حاصل کند و مورد احترام شماری از سیاست‌مداران ترک بود. شخص آتاتورک بسیار تحت تأثیر…