از خانه بتهوون تا مدفن فروزانفر

از خانه بتهوون تا مدفن فروزانفر

 است. بعضی از این موزه‌ها فقط یکی دو اتاق در طبقه چهارم یا پنجم ساختمانی مرتفع را شامل مي‌شود که مقداری از وسایل نابغه موسیقی غرب از قبیل پیانو، عینک، زیلو، صندلی، قاب عکس و نظایر این‌ها به همان صورتی که آهنگساز پرآوازه از آن‌ها استفاده می‌کرد نگهداری می‌شود. یکی…