سیمیتقو در چهریق؛همکاری سیمیتقو با عثمانی و ترکیه جدید/حجت یحیی پور

سیمیتقو در چهریق؛همکاری سیمیتقو با عثمانی و ترکیه جدید/حجت یحیی پور

روزنامه همشهری| اسماعیل آقا که به لفظ عامیانه «سمیتقو» نامیده می‌شد، پس از مرگ برادرش در سال 1284خورشیدی به ریاست ایل شکاک رسید. سمیتقو با بهره بردن از رشادت، جنگاوری و وفاداری مردان ایلش رویاهای جاه‌طلبانه‌ای را در سر می‌پروراند و در این راستا از همکاری با هیچ دولت بیگانه‌ای…

جوسازی رسانه های باکو علیه درمان و پزشکی تبریز به بهانه مرگ یک کودک

هزاران تن از اتباع باکو برای درمان و پزشکی ( از معالجه عادی تا جراجی قلب و... ) به مراکز درمانی ایران به ویژه در تبریز مسافرت می کنند. این شکل از تعامل و روی آوردن مردم باکو به شهرهای ایران برخی از محافل باکو را نگران کرده است. این…

ناصر پورپیرار در انزوا و بدنامی درگذشت

ناصر پورپیرار در انزوا و بدنامی درگذشت

بودند. وی متولد 1320 در تهران بنابر روایتی از قبایل عرب مهاجرت کرده به ایران در دوره ناصرالدین شاه بود. وی برای کسب درآمد وارد بازی های امنیتی پیچیده شده بود و در نهایت با حمایت مالی حزب بعث آثار تاریخی در انکار فرهنگ و تمدن ایران و زبان فارسی…

درگذشت صدر فرقه دموکرات در باکو و سکوت معنادار جریان های پان ترکیست

درگذشت صدر فرقه دموکرات در باکو و سکوت معنادار جریان های پان ترکیست

در سال 1339 به دستور مسکو در حزب توده ایران ادغام شد و عده ای فرقوی ها د هیئت اجرائیه حزب توده عضویت پیدا کردند. کیانوری سیاست های جدید حیدرعلی اف (زمانی که به ریاست ک.گ.ب جمهوری سوسیالیستی آذربایجان رسید) را منشاء این تفکر معرفی می کند. البته فرقه محافل مخصوص…