انتقاد از برنامه های غیردینی تلویزیون های باکو در ماه رمضان

انتقاد از برنامه های غیردینی تلویزیون های باکو در ماه رمضان

«يني مساوات» ، قلي محرملي گفت : « ماه رمضان در تمامي کشورهاي اسلامي با شور و هيجان فراواني همراه است. جمهوري آذربايجان نيز ، کشوري اسلامي است و انعکاس ماه رمضان در برنامه هاي تلويزيوني هيچ قباحتي نبايد داشته باشد.»قلي محرملي افزود:« برنامه هاي ماه رمضان برنامه هايي تربيتي…