روزنامه نگاران ایرانی بدون سندیکا/پیمان پاک مهر  

روزنامه نگاران ایرانی بدون سندیکا/پیمان پاک مهر  

    آزادی مطبوعات بدون سندیکاها و تشکل های غیردولتی روزنامه نگاری امکان پذیر نیست چرا که برخی همواره به دنبال روزنامه نگاران اطاعت پذیر و بدون حامی هستند. هرچند از نیمه های قرن 19، آزادی مطبوعات در جهان رشد خوبی داشت ولی متاسفانه مطالعه تاریخ مطبوعات ایران از مشروطه(نخستین…