تحلیلی بر بحران در ناگورنو- قره‌باغ و دخالت قدرت‌های منطقه ای: ایران بی طرفی خود را حفظ خواهد کرد!

 ایران نیز دستخوش بی ثباتی خواهد شد.اما در تحلیل کوتاه و ساده باید پرسید وضعیت کنونی از نظر بلوک بندی های منطقه ای چیست و موضع ایران چگونه خواهد بود؟مساله قره باغ برای جمهوری باکو از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا در جنگی که خود آغازگر آن بود نزدیک به…