متغییرهای تعلقات هویتی

متغییرهای تعلقات هویتی

 رفتار او كه با توجه به آنها مي‌توان او را متعلق به يك گروه دانست. اما همة اين منش‌ها در يك فرد جمع نيست و نيز هيچ‌گاه در دو شخص نمي‌توان منش‌هاي كاملاً يكساني پيدا كرد. مجموعه هويت افراد، هويت گروهي را تشكيل مي‌دهد كه از آن احساس وابستگي فرد…

جنگ‌های روس با ایران در آینه تاریخ‌ نگاری رسمی

جنگ‌های روس با ایران در آینه تاریخ‌ نگاری رسمی

اروپايي را نيازمند بازار مصرف و منابع خام كرد.در كنار اين مهم شكل‌گيري امپراتوري عثماني كه به انسداد مسيرهاي سنتي ارتباط شرق و غرب منجر شد قدرت‌هاي اروپايي را متوجه بازار و منابع ديگر كشورها در قالب اكتشاف دريايي و تصرف كشورها و سرزمين‌هاي ديگر كرد. اين تحول مهم در…