واژگان آذری و فارسی در زبان مردم تبریز

واژگان آذری و فارسی در زبان مردم تبریز

دکتر یحیی ذکاء استاد و پژوهشگر ارزنده می‌گفت: «تبریز زادگاه من است، خانواده‌ام از بومیان این شهرند، تا آنجا که آگاهی دارم نیاکانم از پانصد سال پیش در این شهر زیسته و در خاک آن خفته‌اند، بخشی از زندگانیم در آن سپری شده است. از آغاز سال‌های جوانی بر آن…