وزیر کار در جمع کودکان جنگ زده جمهوری باکو

وزیر کار در جمع کودکان جنگ زده جمهوری باکو

 به باکو بازدید از مهد کودک آوارگان جنگی و دیدار با کودکان جنگ زده و آشنائی با برنامه های جمهوری آذربایجان برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بود.جمهوری آذربایجان یکی از بزرگترین جمعیت های آواره داخلی را با حدود یک میلیون آواره در جهان دارد. این وضعیت به علت…