دفاع بد و آبروی بر باد رفته جریان قومی در بی.بی.سی

دفاع بد و آبروی بر باد رفته جریان قومی در بی.بی.سی

گونه تخصص و روح پژوهشی در نگاه به مسائل هستند، مطرح شد.سیمین صبری و صالح کامرانی که واجد حتی یک مقاله علمی متوسط(نه درخشان) در خصوص مسائل قومی از منظر حقوقی یا علوم سیاسی نیستند، اما به عنوان کارشناس به این برنامه دعوت شده بودند. آقای دکتر جهانداری نیز به…

اعتراض صدها تن از فعالان سیاسی و فرهنگی کشور به سیاست های ضد ایرانی بی بی سی

اعتراض صدها تن از فعالان سیاسی و فرهنگی کشور به سیاست های ضد ایرانی بی بی سی

سایت خبری- تحلیلی آذری ها این عده که بالغ بر "هزار و پانصد تن" هستند اعلام کردند آماده دفاع از حیثیت کشور در برابر سیاست های تبلیغاتی بی بی سی فارسی علیه صلح و آرامش در کشور و مقابله با ایجاد شکاف های قومی می باشند.گفتنی است این رسانه در…