ناصر پورپیرار در انزوا و بدنامی درگذشت

ناصر پورپیرار در انزوا و بدنامی درگذشت

بودند. وی متولد 1320 در تهران بنابر روایتی از قبایل عرب مهاجرت کرده به ایران در دوره ناصرالدین شاه بود. وی برای کسب درآمد وارد بازی های امنیتی پیچیده شده بود و در نهایت با حمایت مالی حزب بعث آثار تاریخی در انکار فرهنگ و تمدن ایران و زبان فارسی…

بررسی ادعاهای ناصر پورپیرار در کتابهای دو قرت سکوت و پلی بر گذشته

بررسی ادعاهای ناصر پورپیرار در کتابهای دو قرت سکوت و پلی بر گذشته

ثابت شده که این ملت اصلاً در دایرة فرهنگ و تمدن جهانی «عددی نیست » و عروسکی بیش نیست که یهود با پوشال پر کرده تا جلوی اسلام و عرب بایستاند . این است که مظلومانه می ­پرسد : اما  آقا اجازه ! ما آخر اینها را در کتابهای تاریخ…