نقدی بر ویژه نامه “سرزمین من” پیرامون آریایی ها

نقدی بر ویژه نامه “سرزمین من” پیرامون آریایی ها

وی  نظر که هیچ، فتوا می دهد. در آخرین این موارد، مطالب مربوط به پیشینه تبارشناختی مردم و ساکنان ایران و سنن کهن آن ها است که در این جا به نقدشان می پردازیم. در کنار این مورد، به مطلب کوتاه «حامد وحدتی نسب» که عنوان پر طمطراق پسا دکتری…