خودمختاری زیر یوغ شوروی

خودمختاری زیر یوغ شوروی

و سرانجام بیست و یکم آذر 1324 توانست دولتی خودمختار را در آذربایجان تأسیس کند.فرقه دموکرات با وجود آن که اعلام می کرد قصدش جدایی از ایران نیست، اما در واقع تحت سلطه شوروی قرار داشت و مجری سیاست های دولت شوروی در آذربایجان بود. جنبش خودمختاری آذربایجان که در…