توضیحاتی پیرامون شایعه استقراض ایران از جمهوری آذربایجان

توضیحاتی پیرامون شایعه استقراض ایران از جمهوری آذربایجان

  کریدور شمال- جنوب یکی از طرح های مهم توسعه ای منطقه است که بندرعباس را به دریای سیاه وصل میکند. بر اساس این طرح، خطوط راه آهن سراسری کشورهای ایران- باکو و گرجستان به یکدیگر متصل شده و تبدیل به یکی از گذرگاه های مهم استراتژیک میشود که پیش…