کتابی پژوهشی از استاد شادروان یحیی ذکاء
جستارهایی دربارهٔ زبان مردم آذربایگان

۲۵ آذر, ۱۴۰۰
جستارهایی دربارهٔ زبان مردم آذربایگان

جستارهایی دربارهٔ زبان مردم آذربایگان
یحیی ذکاء
با مقدمهٔ محمد امین ریاحی
گنجینهٔ کلیات و مقالات

کتاب حاضر شامل نُه گفتار بدیع و دلپذیر است در زمینهٔ شناساندن زبان پیشین مردم آذربایجان و بازمانده‌های ارزشمند آن گویش در ادبیات، آثار تاریخی و زبان کنونی آن قلمرو. نویسنده در رفع ابهامات موجود در این‌باره کوشیده و معنی دقیق الفاظ را با تطبیق با کاربرد آنها در لهجه‌های دیگر روشن کرده است و نیز نمونه‌های تازهٔ ناشناخته‌ای را بر‌‌ رسیده و در نهایت به نتایج قابل توجه و تازه‌ای دست یافته است.

یحیی ذُکاء (زاده ۱۳۰۲– درگذشت ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۹) ایران‌شناس،استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ هنر ایران. در سال ۱۳۰۲ در تبریز چشم به جهان گشود. جدش، حاج میرزا علی اعیان، از تجار معروف تبریز بود. درباره شادروان استاد ذکاء در اینجا بیشتر بخوانید.