تباهی نظام دانشگاهی و ظهور گونه‌های جدید فساد

تباهی نظام دانشگاهی و ظهور گونه‌های جدید فساد

روزنامه قانون: تابستان1387 بود که آشکار شد مدرک دکتري و حتی کارشناسی‌ارشد و کارشناسی وزیر کشور جعلی است. علی کردان سال‌ها پیش از نشستن بر کرسی وزارت، به‌عنوان دکتراي حقوق اساسی از آکسفورد، به تدریس در دانشگاه و کار در مناصب دولتی مشغول بود و آب‌ازآب تکان نمی‌خورد. سودای وزارت…

پایانی بر داستان عدالت و توسعه

پایانی بر داستان عدالت و توسعه

حیات سیاسی‏اش قرار داده است. ترکیه در آستانه انتخابات شهرداری‌ها و ریاست‌ جمهوری است و موقعیت اردوغان به اتهام دست داشتن در بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ ترکیه به شدت تضعیف شده است. حاميان اردوغان از جمله شامل طیار، نماینده حزب عدالت و توسعه در مجلس، معتقدند كه مخالفان درصدد حذف اردوغان…