تمرکزدایی و قوم گراییِ «دولت مرکزی» عامل اصلی فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی

تمرکزدایی و قوم گراییِ «دولت مرکزی» عامل اصلی فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی

تصور غالب در مورد فروپاشی یوگسلاوی بیش از هر چیز تحت تاثیر رسانه ها و تصورات قالبی قرار دارد. این تصورات ناشی از جنگ تبلیغاتی ناتو علیه نظام سیاسی بود که آن رابمباران می‌کرد. در واقع افکار عمومی باید آمادگی لازم را برای پذیرش حمله نظامی به منطقه ای در…

متغییرهای تعلقات هویتی

متغییرهای تعلقات هویتی

 رفتار او كه با توجه به آنها مي‌توان او را متعلق به يك گروه دانست. اما همة اين منش‌ها در يك فرد جمع نيست و نيز هيچ‌گاه در دو شخص نمي‌توان منش‌هاي كاملاً يكساني پيدا كرد. مجموعه هويت افراد، هويت گروهي را تشكيل مي‌دهد كه از آن احساس وابستگي فرد…