مقام معظم رهبری:
فارسی نماد ملّیت ایرانی است

۲ بهمن, ۱۴۰۰
فارسی نماد ملّیت ایرانی است

توصیه من این است که در زمینه علاقه به ایران و کشور و گرایش به ایران چند نکته را مورد توجه داشته باشید:

اول اینکه مهم ترین بخش علاقه به کشور زبان و ادبیات است. یعنی علاقه به ایران این گونه تحقق پیدا میکند. ما در کشور زبانهای مختلفی داریم اما زبان ملّی فارسی است و آن کسانی که آن زبانهای مختلف را دارند خودشان مروج درجه یک زبان فارسی هستند. بهترین مقالات را در زمینه زبان فارسی تُرک‌زبانها نوشته اند. نباید تصور بشود که زبان فارسی نماد ملیّت ایران نیست. چرا هست. روی این موضوع تکیه بشود.