سالروز تاسیس صفویه گرامی باد

۲۱ اسفند, ۱۳۹۳
سالروز تاسیس صفویه گرامی باد

بود که دولت صفوی در راستای ملت سازی سعی داشت علاوه بر دولت واحد، مذهب مشترکی را به کل قلمرو تعمیم دهد. دولت واحد و متمرکز به همراه مذهب مشترک باعث شد پایه های ملت جدید ایران  و هویت ایرانی که تا به امروز ادامه یافته ، تحکیم یابد.

شاه اسماعیل صفوی به جنگ های مذهبی و تفرقه دینی که در کشور حاکم بود پایان داد و از طریق مذهب مشترک ایرانیان را متحد کرد.

همچنین گسترش و شیوع فرهنگ ایرانی با الهام از شاهنامه در دستور کار صفویان قرار داشت. آنها با انتشار شاهنامه های نفیس و خطی از طریق به خدمت گرفتن هنرمندانی بزرگ و هم چنین ایجاد شبکه ای از قهوه خانه ها که شاهنامه را به دل توده می بردند ، ایرانیت و تشیع را اساس هویت ایرانی قرار دادند و به گسترش زبان فارسی کمک کردند.

فارسی زبان رسمی حکومت صفوی بود. تمام نامه ها و فرمان های دولتی با این زبان نوشته می شد. به جز شاه اسماعیل که به پاس سپاس از قزلباش های ترکمان اشعاری به زبان ترکی آذری سروده بود، بقیه صفویان از جمله سام میرزا و طهماسب میرزا آثار و کتاب هایی به زبان فارسی تالیف کردند.شاه اسماعیل به شدت شیفته شاهنامه بود تا جایی اسامی فرزندان خود را از شاهنامه برگزید.