مهم ترین رئویس همه پرسی بحث برانگیز در جمهوری باکو

۲۷ شهریور, ۱۳۹۵
مهم ترین رئویس همه پرسی بحث برانگیز در جمهوری باکو

همه پرسی تغییر قانون اساسی جمهوری باکو در 26 سپتامبر امسال (10 روز آینده) در این کشور برگزار خواهد شد. در این همه پرسی 39 بند از قانون اساسی این کشور که مورد نظر حاکمیت است تغییراتی اساسی به خود خواهند دید.
تاکنون اخبار رسمی و موثقی در خصوص این 39 مورد اعلام نشده است اما مهمترین رئوسی که مدنظر رژیم است و از چند وقت پیش تبلیغات رسانه ای برای آن آغاز شده است، عبارت است از:
1- تغییر مدت ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال
2- برداشتن محدودیت سنی برای نامزدی ریاست جمهوری
(توضیح این که پسر الهام علیف وارد 20 سالگی خود شده است و شرایط حضور در ریاست جمهوری در قانون اساسی فعلی این جمهوری 35 سال است. با تغییر این اصل از قانون اساسی فضا برای حضور وی در دوره های آتی فراهم خواهد شد)
3- ایجاد دو نهاد معاونت برای ریاست جمهوری
(یکی از مهمترین خواست های حاکمیت فعلی ایجاد پست معاون اولی برای علی اف است. فردی هم که مدنظر برای این پست است خانم مهربان، همسر علیف است)
4- ایجاد بندی در قانون اساسی برای زمانی که اتفاقی برای رییس جمهوری بیافتد. در این صورت معاون اول رییس جمهور می تواند وظایف وی را بر عهده بگیرد.
(اگر احیاناً اتفاقی برای رئیس جمهور فعلی افتاد همسر وی بتواند تا انتقال قدرت به دست پسرش وظیفه اداره دولت را بر عهده داشته باشد.)
5- برداشتن محدودیت سنی برای نمایندگی در مجلس
و اصول دیگری که تاکنون به صورت رسمی در این مورد بیانیه ای صادر نشده است. اما هدف اصلی دولت باکو تبدیل حکومت فعلی به نوعی حکومت موروثی است. همچنان که در بیشتر جمهوری های به جامانده از شوروی سابق می توان دید.