گفتارهایی در زمینه پان ترکیسم

گفتارهایی در زمینه پان ترکیسم

در زير يك فرمانروايي با مركزيت كشور تركيه امپراطوري بزرگ توراني را تشكيل دهند."[2]منظور نظريه پردازان پان تركيسم از ترك زبانان يا به قول آنها تركان، ساكنان كشورهاي تركيه،جمهوري آذربايجان،جمهوري هاي ترك زبان روسيه در قفقاز،آذربايجان ايران ،ترك زبانان بالكان،ازبكستان تركمنستان،قزاقستان،قرقيزستان و استانهاي ترك زبان چين مي باشد.نظريه پردازان پان…