افسانه پان‌تورانیسم

افسانه پان‌تورانیسم

يكي از نخستين وجوه بروز تفرقه و تعارض ميان اقوام ايراني در سده هاي باستاني تاريخ اين سرزمين، تشكيل دو واحد سياسي ايران و توران بود. تورانيان كه در شمال شرقي ايران زمين مستقر بودند اگرچه از لحاظ قوم و تبار با ايرانيان يكي بودند ولي بنابر دلايلي چون راه…